Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyreordningen i Oslo-skolen har som målsetting å gi foresatte og elever større innflytelse og å bedre kvaliteten på arbeidet i skolen. I tillegg er det oppnevnt representanter av Bydelsutvalget, som sikrer kommunikasjon med politisk nivå i bydelen.

I dagens driftsstyre sitter det to representanter for foreldrene, to representanter for lærerne, to representanter for elevene og tre politisk oppnevnte representanter. Rektor er sekretær for styret, dvs. han sørger for saksframlegg og er referent fra møtene. Driftsstyreleder og nestleder velges blant foreldrene eller de politisk oppnevnte medlemmene. Driftsstyret har 4 til 6 møter i året.

Driftsstyrets oppgaver:

Bystyret har vedtatt at hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
 • at skolen driver skolebasert vurdering
 • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner.

Driftsstyrets hensikt:

Bystyret innførte driftsstyrer for å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Retningslinjer for driftsstyret

Driftsstyrets medlemmer

Driftsstyret består av:

 • Vibeke Kjesbu Larsen - Rektor
 • Anette Grymyr -  Driftsstyreleder/foresattrepresentant
 • Julie Cathrine Børke Grotterød - Administrativ leder
 • Laila Steffensen - ansattrepresentant
 • Nihada Keranovic - ansattrepresentant
 • Tommy Nysveen - Foresattrepresentant
 • Fredrik Engelstad Gullerud - ekstern representant
 • Daniel Bjørn Norum - ekstern representant
 • Jon Aage Ruud - ekstern representant
 • Storm Lillebø Gambert - elevrepresentant
 • Ida Omotola Odeyemi - elevrepresentant