Hovedseksjon

Fritak for vurdering med karakter

Muligheten for å kunne frita elever for vurdering i sidemål på ungdomstrinnet er hjemlet i forskrift til opplæringsloven, kapittel 5. 

 

Her er et utdrag fra regelverket. Mer informasjon finnes i lenken under. 

Skriftlig sidemål

En elev kan bli fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål når han eller hun:

·        har hatt rett til særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn

·        på grunn av sykdom, skade

eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene

·        har gått 8., 9. eller 10. trinn på en internasjonal- eller utenlandsk skole og har mottatt opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller annen jevngod læreplan.

For elever som får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjør foreldrene eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Valgretten gjelder bare dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.

Forskrift til opplæringsloven § 3-22

Mer informasjon finnes her:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fritak/fritak-fra-vurdering-med-karakter/

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/iv/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Nettskjema for søknad om fritak for vurdering med karakter

Du kan bruke dette skjemaet for å søke om fritak fra vurdering med karakter for elever i ungdomsskolen og videregående skole.
 
 

Bruk skjemaet for å søke om fritak for vurdering med karakter 

  • i skriftlig sidemål
  • i kroppsøving
  • for elever med individuell opplæringsplan
  • for elever i innføringstilbud med mer
     

Gå videre til skjema