Hovedseksjon

Elevrådet

Elevråd

Hver klasse velger to representanter til elevrådet, en tillitsvalgt og en vararepresentant. Det andre elevrådsmøtet etter skolestart på høsten er elevrådets årsmøte. Her velges elevrådsstyret, og eventuelle forslag til endringer av elevrådsvedtektene behandles.

Elevrådsstyret består av elevrådsleder, nestleder og sekretær. Elevrådskontakt er skolens rådgiver. Undervisningsinspektøren deltar også i styremøtene på vegne av skolens ledelse. I tillegg har rektor faste møter med elevrådsleder og elevrådskontakten to ganger hvert semester.

Tidlig på høsten deltar elevene i elevrådsstyret på et to-dagers kurs om elevrådsarbeid, i regi av Elevorganisasjonen i Oslo. I oktober representerer styret skolen på Elevrådskonferansen, som Utdanningsetaten i Oslo og elevorganisasjonen sammen arrangerer.

I skoleåret 2014/2015 var utarbeidelse av elevrådsvedtektene det viktigste og mest tidkrevende arbeidet. Disse vedtektene skal sørge for ryddige og forutsigbare rammer for elevrådets arbeid.

For skoleåret 2015/2016 skal elevrådet ha fokus på motivasjon og elevmedvirkning. I samarbeid med valgfaget Demokrati i praksis har elevrådet fått mange gode innspill til disse to temaene gjennom grundige undersøkelser og workshops. 

Oppdrag

I henhold til Opplæringslovens §§ 11-2 og 11-6 skal alle grunnskoler med 5.-7 og 8.- 10. årstrinn samt videregående skole er pliktig til å ha et elevråd. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker elevrådet kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

 

Her kan du lese elevrådsvedtektene som gjelder for Skøyenåsen skole

Innflytelse

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør