Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

rådgiver

Kontakt med rådgiver kan være aktuelt hvis det er noe en elev synes er vanskelig på skolen. Om det skulle bli behov for hjelp fra andre instanser vil rådgiver formidle kontakt. Det er også mulig å henvende seg til rådgiver hvis man trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgiverne har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.


Rådgiver hjelper også til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak hvis noen trenger ekstra støtte/hjelp til skolearbeidet.

Faglige utfordringer - PPT/IOP

Alle elever skal så langt det er mulig få tilpasset undervisning i klasserommet. I noen tilfeller er denne tilretteleggingen ikke nok, og det vil da være nyttig å få en sakkyndig vurdering fra PPT som sier noe om hvilke tilrettelegging den enkelte eleven bør få.


Som regel er det kontaktlærer/faglærer som melder behov til rådgivere, og da settes denne prossessen i gang:

  • Kartelegging
  • Drøfting i ressursteam med rådgivere og ledelse
  • Pedagogisk rapport
  • Henvisning til PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
  • Utredning hos PPT
  • Tilbakemeldingsmøte fra PPT til skole og foresatte (sakkyndig vurdering)
  • Evt IOP (Individuell opplæringsplan)

To rådgivere

Skolen har to rådgivere som arbeider i team, men som har hvert sitt ansvarsområde


Anne Vold-Johansen
Spesialpedagogikk og sosialpedagogikk

Telefon: 908 54 182

anne.vold-johansen@osloskolen.no 

 

Arne Hagen
Karriereveiledning og innsøking

Telefon: 452 56 676
arne.hagen@osloskolen.no

Kontaktpersoner

Skolens kontaktperson i PP-tjenesten: 
Soraya Ahmadinia - Tlf 23 46 54 50

 

Logoped tilknyttet skolen: 
Katrine Eggan - Tlf 23 46 54 50