Hovedseksjon

Strategisk plan

Bilde av ordsky til strategisk plan

Skøyenåsen skole er en stor ungdomsskole i utvikling og vekst. I årene fremover skal skolen bygges ut, og vi blir en av Oslos største ungdomsskoler med bortimot 900 elever. Vår viktigste målsetning er å utvikle hver enkelt ungdom sosialt og faglig. Vi ønsker å utvikle robuste ungdommer som lykkes i videre skole- og arbeidsliv.

Vi mottar elever hovedsakelig fra barneskolene Trasop, Godlia og Østensjø. Etter ungdomsskolen hos oss begynner elevene i videregående opplæring. Elevene begynner på ulike skoler og på ulike studieretninger, yrkesfaglige og studiespesialiserende. Vi skal bidra til at hver enkelt ungdom fullfører og består videregående opplæring, det er et hovedmål for oss på Skøyenåsen skole.

 

Arbeidet med strategisk plan

Skolen lager hvert år en strategisk plan. Den strategiske planen lages på bakgrunn av føringer fra byrådet og strategisk kart som er utarbeidet for Utdanningsetaten på bakgrunn av politiske bestillinger for utdanning og oppvekst. Et viktig grunnlag for å utarbeide skolens strategiske plan er selvfølgelig også skolens resultater i 2019. Når vi analysere resultatene våre, er vi opptatt av å basere oss på skolens resultater, men også på det vi ellers vet om elevene på skolen både faglig og sosialt. Vi forsøker også å være oppdaterte på forskning på skolefeltet og henter inn kompetanse der vi selv mangler kompetanse. Til sammen gir denne informasjonen oss et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

 

Skolens strategiske plan skal vise skolens prioriterte satsninger for 2020. Det betyr at den ikke sier noe om alt skolen gjør, men om områder vi spesielt ønsker og trenger å utvikle oss på. Skolens strategiske plan vedtas i skolens driftsstyre, men personalet involveres i plenumsdiskusjoner og gjennom MBU. Elevene påvirker strategisk plan gjennom elevrådets bidrag med å tolke resultatene fra elevundersøkelsen som gir skolen viktig informasjon, i tillegg til annen informasjon, om hvordan elevene har det.

 

Skolens resultater

Skolens resultater for 2020 forteller om en positiv utvikling for Skøyenåsen skole både når det gjelder elevenes faglige prestasjoner og skolens psykososiale miljø. Skolen jobber med opplæringen elevene får i norsk for at resultatene på eksamen i norsk skal bli bedre i 2022. Elevundersøkelsen viser fremgang på alle indikatorer skolen blir målt på. I elevundersøkelsen er det fokus på elevenes psykososiale miljø. I 2019 er andelen elever som sier at de har blitt utsatt for mobbing 4% (tallet summerer opp elever som krysser av for at de opplever seg mobbet av medelever, mobbet digitalt, eller av voksne). Tallet var 7,3 % i 2017 og 10,3%. i 2016. Nedgangen i antall elever som opplever seg krenket ser vi i sammenheng med skolens arbeid for å etablere felles regler for alle elever på skolen, og lærernes arbeid med å være tidlig ute med å kartlegge og sette inn tiltak for å ivareta elever som har behov for ekstra støtte.

 

Evaluering av strategisk plan 2018

Strategisk plan for 2018 og 2019 hadde fokus på spesialundervisning, lese- og skriveopplæring og digitalisering. Videre hadde vi fokus på foreldresamarbeid, og arbeid med gode årsplaner i fagene. De tre første fokusområdene tar vi med oss videre til 2019. I 2018 har vi klart å etablere et foreldresamarbeid vi er godt fornøyd med. Vi er fornøyde med å ha skapt en møtearena for klassekontaktene på høsten, og vi er førnøyde med at vi har fått et FAU som tar initiativ i samarbeidet med oss og som fungerer bra. Vi er også fornøyd med arbeidet vi har gjort med analysen av styrker og svakheter i de årsplanene vi har. Analysen vil være viktig for oss inn i arbeidet med fagfornyelsen mot 2020.

Strategisk plan 2019

Strategisk plan for 2019 er delvis en forlengelse av tiltak skolen har begynt å jobbe med, i tillegg har vi blinket oss ut noen nye fokusområder. I 2019 vil vi videreføre skolens påbegynte arbeid med; å utvikle en god og hensiktsmessig spesialundervisning som utnytter ressursen godt, å ha gode planer for den videre lese- og skriveopplæringen og utviklingen av elevenes literacykompetanse, å sørge for at elevene har tilgang til digitale hjelpemidler og at de utvikler gode digitale ferdigheter. Nye fokusområder for 2019 er arbeid med å forberede oss på fagfornyelsen og finne Skøyenåsens vei inn i den og de nye læreplanene som kommer i 2020. I tillegg vil vi ha fokus på skolens prosesser for medbestemmelse; både elevenes og lærernes kanaler og fora for medbestemmelse.

En målrettet og god spesialundervisning krever at vi tidlig skaffer oss god kunnskap om den enkelte elev. Dette gjør vi gjennom et godt samarbeid med barneskolene som kjenner elevene våre før de kommer til oss. Videre krever god spesialundervisning at vi får til et godt samarbeid med foresatte og elev om hva som er gode tilpasninger for eleven. Når vi lykkes med spesialundervisningen, får vi elever som utvikler seg faglig, men som samtidig beholder tilknytningen til klassen sin og har gode sosiale relasjoner til medelevene sine. Dette vil vi jobbe med å bli bedre på i 2019. I 2018 har vi prøvd ut noen modeller for å få til dette. I 2019 ønsker vi å få til en mer kursbasert spesialundervisning som gjennomføres av færre lærere, men av lærere med interesse for og kompetanse på spesialundervisning.

I 2018 har vi jobbet med begrepet literacy, og vi har definert hvilke kompetanser som er viktige for å være en litterat (skriftkyndig) elev. I 2019 vil vi jobbe videre med å utvikle planer på tvers av fag for å sørge for at det jobbes systematisk med den videre lese- og skriveopplæringen.

Skøyenåsen skole har ikke god nok tilgang til digitale hjelpemidler for elevene slik som det er i dag. Frem mot 2020 og innføringen av nye læreplaner vil vi jobbe med å finne løsninger for å få til at hver elev har tilgang til PC eller Ipad i alle undervisningssituasjoner hvor det kan være relevant.

Ett av to nye innsatsområder for 2019 er å forberede skolen på fagfornyelsen og de nye læreplanene som kommer i 2020. Arbeidet har allerede startet opp og et viktig spørsmål for oss blir: Hvordan vil vi på Skøyenåsen bruke fagfornyelsen til å skape en enda bedre og mer relevant opplæring for elevene?

Det andre innsatsområdet handler om medbestemmelse. Vi ønsker at elever og ansatte på Skøyenåsen skole skal være med å utvikle skolen videre. Dette ønsker vi å få til gjennom å sette medbestemmelse på dagsorden både i personalet og i elevrådet.

Vårt hovedmål på Skøyenåsen skole er å bidra til at elevene våre blir robuste ungdommer som fullfører og lykkes med videregående opplæring. Ovenfor har vi beskrevet hvordan vi vil fokusere i vårt utviklingsarbeid for 2019 for å bli enda bedre i stand til å lykkes med dette.