Strategisk plan 2020

Bilde av ordsky til strategisk plan

Høsten 2019

Høsten 2019 har vært spennende og travel på Skøyenåsen. Nedenfor skriver vi om hva vi har hatt fokus på i 2019, og hva vi skal jobbe videre med våren 2020.

Høsten 2019 har vi arbeidet mye med utvidelsen av Skøyenåsen skole. Skolen skal få et tilbygg og arbeidet med å reise bygget starter i januar 2021. Denne høsten er prosjektet utviklet. Skolen, elevene og FAU har vært med i en omfattende høringsrunde. Vi gleder oss til utvidelsen. Det betyr bedre plass, flotte tilrettelagte uteområder og nye flotte læringsarenaer for elevene.

Høsten 2019 har vi fått pc-dekning 1:1. Alle elever som ønsker det, tegner en kontrakt med skolen og får låne en pc gjennom ungdomstrinnet til skolearbeid som skal gjøres hjemme og på skolen. Vi jobber med å utvikle vår digitale praksis ytterligere. Flere læremidler er digitale ressurser og lærerne bruker OneNote for å strukturere elevenes læringsarbeid.

I sommer ansatte vi to miljøterapeuter på skolen. Alexander, som leder arbeidet på Læringssenteret og Bjørnar som har ansvaret for skolens satsning på tilbud til elevene utover undervisningen.

Læringssenteret er et tilbud for de elevene som har utfordringer som gjør at de ikke lærer best i et klasserom i en stor gruppe hele uka. Læringssenteret er særlig et tilbud til elever med autismespekterforstyrrelser. Læringssenteret har også som oppgave å veilede lærere der hvor de har kompetanse og tilrettelegge for elever som delvis får opplæring på Læringssenteret og delvis i klassen.

Hver onsdag siden uke 41 har vi hatt tilbud til elevene etter skoletid og frem til kl. 17.00. Tilbudet til elevene er et samarbied med bydelen og bemannes delvis av skolens ansatte og delvis av bydelen. Vi tilbyr ulike aktiviterer og skal våren 2020 jobbe enda mer med at tilbudet utvikles i samarbeid med elevene og vi ønsker å utvide tilbudet.

Elevmiljøet på Skøyenåsen skole er i all hovedsak godt. 98,8%  av elevene oppgir at de trives på skolen, 93% oppgir at de trivses godt eller svært godt.  98,7% av elevene svarer at de har noen å være sammen med i friminuttene. Når vi ser på spørsmålet : Er du blitt mobbet av andre elever på skolen? som er ett av spørsmålene i undersøkelsen, svarer 1,9% av elevene at de har blitt utsatt for mobbing. Dette er et resultat vi er godt fornøyde med, og vi vil fortsette det arbeidet vi gjør for at alle elever skal oppleve et trygt og godt elevmiljø. Noe av det viktigste i dette arbeidet, er å sørge for gode rammer for sårbare elever gjennom arenaer som Læringssenteret. Videre må vi jobbe  for at alle elevene våre har en god relasjon til minst en voksen på skolen. På den måten kan vi lytte ut hvordan elevene har det og sette inn gode tiltak.

Resultatene på Skøyenåsen skole er gode. Vi har stabile og gode eksamensresultater i matematikk og engelsk. Vi jobber for at norskresultatene våre skal være like gode. Gjennomsnitteleven på Skøyenåsen skole i 2019 gikk ut med 44 grunnskolepoeng.

Lærerne på Skøyenåsen skole har høsten 2019 jobbet med å planlegge for og foreberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. For oss på Skøyenåsen har det viktigste spørsmålet vært: Hvordan bruker vi det handlingsrommet som nye læreplaner gir for å skape en bedre skole for elevene våre?

I elevundersøkelsen svarer elevene på om de er interesserte i å lære på skolen, og det er en viktig indikator på elevenes motivasjon. 95,5% svarer positivt på spørsmålet og sier at de er interesserte i å lære, men 21.9% av elevene sier at de er interessert i å lære bare i noen fag. Hvordan kan vi få til å øke elevenes motivasjon? Det blir et viktig mål for skolen å få til med læreplanreformen. For å lykkes med å øke elevenes motivasjon er det også viktig at vi snakket med dem om hva de tenker er viktig at vi endrer på. I uke 2 og 3 har vi satt av tid til at elevene skal få jobbe med resultatene fra elevundersøkeslen i sine klasser. Deretter skal vi se på tiltak i elevrådet.

Hittil har lærerne brukt tiden til å se på det som er nytt i det nye læreplanverket. Skolen har fått en ny overordnet del som er tydelig knyttet til formålsparagrafen i Opplæringsloven. En viktig ambisjon i det nye læreplanverket er å lykkes med at verdiene i overordnet del synliggjøres i opplæringen elevene får. Det er fremhevet tre tverrfaglige emner som særlig viktige: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. På Skøyenåsen skal lærerne jobbe frem gode undervisningsopplegg til disse emnene i fellesskap.

De nye læreplanene ble fastsatt tidlig i november, og ligger tilgjengelig for alle på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Det er viktig at alle;  lærere, foresatte og elevene får en forståelse av hvordan skolen endrer seg. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger å utdanne ungdommer som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

Våren 2020 blir viktig for Skøyensen skole. Vi skal forberede elever og foreldre, og ikke minst oss selv på nye læreplaner som innebærer en endring i innholdet i fagene, men kanskje vel så mye betyr det en endring av synet på hvilken kompetanse vi tenker at elevene skal ha og hvilke kompetanser vi skal vurdere elevene på.

I 2020 er skolens satsningsområder:

1. Fagfornyelsen og utforming av nye årsplaner

2. Digital utvikling – pedagogisk bruk av IKT

3. Tilpasset opplæring og spesialundervisning

4. Elevmiljø – tiltak på bakgrunn av elevundersøkelsen